Voorschot betalen aan Openbaar Belang

U betaalt een voorschot aan Openbaar Belang voor gas, elektra en/of water

Betaalt u een voorschot aan Openbaar Belang voor gas, elektra en/of water? Dan geldt dat u uw energie uit een ‘grootverbuikaansluiting’ krijgt (met een collectief energiecontract):

 • Voor enkele complexen geldt dat er één of meerdere meters in de woning aanwezig zijn waarmee we het verbruik van die woning kunnen registreren. Deze bewoners ontvangen elk jaar een afrekening. Hierop ziet u het daadwerkelijke verbruik tegenover de betaalde voorschotten. De betaalde voorschotten kunnen verschillen met die van uw buren, omdat sommige bewoners ervoor kiezen om het voorschot te verhogen. Dit en het verbruik van de bewoners, leidt er toe dat sommige mensen bij moeten betalen en sommige mensen geld terug krijgen.
 • Er zijn ook complexen waarbij er geen meters in de woning aanwezig zijn. Hierdoor kunnen we het individuele verbruik niet bepalen. Alle bewoners betalen in zo’n geval evenveel. In het geval van het complex aan de Verhoefbelt zijn er bijvoorbeeld 85 woningen, waarbij elke bewoner 1/85e deel van de kosten betaalt.

Het is mogelijk dat u, naast het voorschot dat u betaalt aan Openbaar Belang, ook een contract heeft bij een energieleverancier. Dan is de informatie over het prijsplafond óók van toepassing. Klik hier voor meer informatie. over het prijsplafond. 

Openbaar Belang heeft op dit moment de grootverbruikaansluitingen afgesloten bij Engie. De inkoop voor meerdere bewoners gebeurt tussen februari en november voor het daaropvolgende jaar. Daardoor waren de kosten voor het jaar 2022 lager dan dat het voor het jaar 2023 zal zijn. Let op: hierbij hebben we het puur over de kosten, dus zonder de aftrek van de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen.

Doordat er collectief wordt ingekocht, zijn de vaste kosten vaak wel wat lager of niet van toepassing. Wij bekijken altijd wat voor de bewoners het meest gunstig is. Als het nodig is stappen we over van energieleverancier. We zijn tot de conclusie gekomen dat we qua tarief nog relatief gunstig zitten bij onze huidige energieleverancier. Daarom gaan we vooralsnog niet overstappen.

Omdat de tarieven voor 2023 wel zijn gestegen, hebben we besloten dat vrijwel alle huishoudens, die onder een grootverbruikaansluiting vallen, een verhoging van het voorschot hebben gekregen aan het begin van 2023. U heeft hierover inmiddels een brief van ons gehad.

Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen
Het prijsplafond en de korting geldt niet voor zakelijke aansluitingen waar ook de grootverbruikaansluitingen onder vallen. Dat dit hiervoor niet geldt, komt omdat moeilijk vast te stellen is of en hoeveel huishoudens er achter een grootverbruikaansluiting zitten. Dit leverde veel onrust op in de politiek. Daarom heeft het kabinet op 11 oktober 2022 een motie aangenomen. Dit betekent dat het kabinet met een oplossing moest komen voor dit soort situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn. Ook deze huishoudens moesten kunnen profiteren van het prijsplafond per 1 januari 2023. Daarvoor heeft het kabinet de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) in het leven geroepen. De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting (blokgas en/of blokelektriciteit) wordt op twee momenten vastgesteld. Hierdoor kan deze meebewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen.

Voor de eerste helft van 2023 zijn de tegemoetkomingen als volgt:
Tegemoetkoming (onzelfstandige eenheden met blokgas en/of blokelektriciteit:

 • Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas: €786,45
  Dit geldt voor de Wanningstraat, Lassuslaan, Monteverdilaan, Schuurmanstraat, Wiecherlinckstraat, Meeuwenlaan en de Sabangstraat.
 • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 731,13
 • Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas: €329,28
  Dit geldt voor de Verhoefbelt.
 • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 307,63
  Dit geldt voor de Verhoefbelt.

Voor de tweede helft van 2023 zijn de tegemoetkomingen nog niet helemaal zeker, maar er is een minimum bedrag vastgesteld. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven, dan zal de tegemoetkoming ook vergelijkbaar zijn met de eerste helft van het jaar.
Tegemoetkoming (on)zelfstandige eenheden met blokgas en/of blokelektriciteit:

 • Zelfstandige wooneenheden met blokgas: € 276,76
  Dit geldt voor de Wanningstraat, Lassuslaan, Monteverdilaan, Schuurmanstraat, Wiecherlinckstraat, Meeuwenlaan en de Sabangstraat.
 • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92
 • Onzelfstandige wooneenheden met blokgas: € 116,18
  Dit geldt voor de Verhoefbelt.
 • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 77,33
  Dit geldt voor de Verhoefbelt

Let op: Voor woningen die worden verwarmd met biomassa of overige installaties (niet zijnde gasketels of warmtenet) is de compensatie nog onzeker. Objecten zonder woonfunctie zijn uitgesloten van deze regeling (denk daarbij aan gemengde VVE’s). 
Daarnaast komt er geen compensatie voor (collectieve) elektrakosten voor centrale voorzieningen, zoals het verbruik van liften en collectieve verlichting. Voor deze kosten dient Openbaar Belang de afgesproken prijs met de energieleverancier door te rekenen aan de huurder zoals we normaal ook doen.
Naast de tegemoetkoming werkt het kabinet ook aan een extra vergoeding voor de groep huishoudens die de korting van 190 euro in november en december 2022 zijn misgelopen.

Hoe verrekenen we de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming?
De Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming geldt alleen als het tarief wat wij nu betalen hoger is dan het prijsplafond van € 1,45 voor gas en € 0,40 voor elektra. De TTB zullen wij voor de desbetreffende huishoudens aanvragen voor 30 september 2023. In de Staatscourant is aangegeven dat de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming voor de afrekening servicekosten voor het jaar 2023 als volgt met de bewoners verrekend moet worden:

*  Het tarief is inclusief energiebelasting en BTW. Vastrecht, elektra, water CV, administratiekosten en kosten meetdiensten (plus eventueel rente en afschrijving) komen hier nog bij op.
**  Vanwege (de berichtgeving over) de inflatie, denken wij dat bewoners bewuster zijn geworden als het gaat om het gebruik van energie. Wij verwachten dat daardoor het verbruik van veel huishoudens sterk is gedaald en daarmee de kosten lager uit komen.
***  Het nieuwe voorschot per maand wordt vergeleken met huidige voorschot en daar waar nodig aangepast. Naar verwachting ontvangt u hierover voor 1 augustus bericht van ons.

Let op:

 • Wij willen u erop wijzen dat het dus niet zo is dat u de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming 1 op 1 op uw rekening gestort krijgt via ons.
 • Ook is het niet zo dat uw verbruik in 2022 x het tarief van 2023 het nieuwe voorschot is en dat daar de TTB van af wordt gehaald. De TTB wordt zoals hierboven te zien is van de totale geschatte kosten van het gehele complex 2023 af gehaald.
 • De voorschotten worden aangepast op basis van het verbruik van 2022, maar de afrekening servicekosten vindt nog wel plaats op basis van het werkelijke verbruik van 2023. Dit zal gebeuren vóór 1 juli 2024.