Prestatieafspraken 2020-2023

Openbaar Belang heeft samen met de andere twee woningcorporaties in Zwolle (deltaWonen en SWZ), vertegenwoordigers van huurders (Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen, de Woonkoepel van SWZ en de Centrale Huurdersraad Openbaar Belang) en de gemeente Zwolle de prestatieafspraken getekend. De prestatieafspraken gelden voor de periode 2020 – 2023. De afspraken zijn op hoofdlijnen. De nadere uitwerking daarvan staan per jaar beschreven in een jaarschijf. In de prestatieafspraken en de jaarschijf leggen de partners vast hoe ze omgaan met de opgaven waar Zwolle voor staat.

De Zwolse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: De groei van de stad, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid, energie en klimaat.