Visie, missie en waarden

Net als andere woningcorporaties hebben ook wij een maatschappelijke opdracht. Vanuit onze eigen historie als woningcorporatie die dicht bij de huurder staat, zijn we echter uniek in ons denken en doen. Onze visie, missie en waarden vormen de basis voor wie we zijn en wat we doen.

Visie
De Zwolse volkshuisvesting - in de breedste zin - is een gedeelde maatschappelijke opgave. Vanuit onze rol en verantwoordelijkheid als woningcorporatie willen wij daar een structurele bijdrage aan leveren. Wij geloven in een samenleving waar samenwerking en participatie het uitgangspunt is. Ook geloven we in de kracht van gemengde complexen en buurten: een ‘magic mix’ van bewoners die een bijdrage kunnen leveren (dragers) en bewoners die juist ondersteuning nodig hebben (vragers). Die magic mix kunnen wij versterken door ‘matchmaking’; omdat we goed zicht hebben op de vraag en vanuit ons netwerk snel kunnen schakelen met onze partners kan Openbaar Belang van betekenis zijn voor dié mensen die het echt nodig hebben. We brengen de specifieke vraag en het aanbod gericht bij elkaar. Daarmee dragen we bovendien bij aan de doorstroming, wat ten gunste komt van degenen die wel aangewezen zijn op een corporatiewoning maar geen extra ondersteuning nodig hebben.

Missie
Openbaar Belang draagt duurzaam bij aan de verbetering van de volkshuisvesting in Zwolle. Daartoe bieden wij kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen en hebben wij extra aandacht voor huurders en woningzoekenden met een specifieke woonbehoefte. In het zoeken naar oplossingen gaan we een gerichte samenwerking aan met onze huidige en met toekomstige partners.

Waarden
Het begint met wonen. En bij wie wij zijn. Want om als woningcorporatie werkelijk van betekenis te kúnnen zijn, moet je weten wie je bent en waar je kracht zit. Dat maakt ons:

Verschillig

Met aandacht en betrokkenheid voert Openbaar Belang haar volkshuisvestelijke taak uit. Wij doen ertoe voor onze huurders, de stad Zwolle en onze stakeholders. Wij zijn begaan met onze klanten en relaties en wij willen voor hen graag een verschil maken.

Persoonlijk

Openbaar belang heeft een persoonlijke aanpak richting haar huurders. Luisteren naar de huurder, hem ook daadwerkelijk zien en daardoor met de juiste aandacht er kunnen zijn. Daarnaast geven wij de huurder invloed en zeggenschap, omdat we met elkaar aan onze toekomst bouwen.

Flexibel

Vanuit de ‘kracht van klein’ is Openbaar Belang flexibel. Met onze wendbaarheid anticiperen we proactief, schakelen snel, weten de juiste mensen te vinden en hebben lef en durf om de ruimte te pakken die nodig is om tot (maatwerk) oplossingen te komen.