Corporate Governance

Openbaar Belang volgt de Corporate Governancecode en Governancecode woningcorporaties. Deze codes zijn richtlijnen voor het besturen van en toezicht houden op onze organisatie.
De door Openbaar Belang gehanteerde Governance is vastgelegd in de documenten in het gele blok. Meer informatie over de corporate governancecode vindt u op de site van Aedes.

Hoofdlijnen Corporate Governance structuur
Stichting Openbaar Belang is een toegelaten instelling met een directeur-bestuurder en een onafhankelijke Raad van Commissarissen.
Openbaar Belang heeft ervoor gekozen om overeenkomstig de Code aan te geven hoe Corporate Governance is vormgegeven. Daarmee onderschrijven we de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en het afleggen van verantwoording daarover aan de belangenhouders.