Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvC geeft de directeur-bestuurder ook advies. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de onderneming. De commissarissen worden benoemd door de RvC.

Bij Openbaar Belang zijn twee commissarissen benoemd op voordracht van de Centrale Huurdersraad. Een commissaris treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is eenmaal herbenoembaar. De bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen en is volgens de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en voldoet aan de vereisten uit de Wet Normering Topinkomens. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Alle leden van de RvC nemen zitting in verschillende commissies.

Alle commissarissen van Openbaar Belang hebben een integriteitsverklaring ondertekend. Hieronder een overzicht van de huidige RvC, voor nevenfuncties wordt verwezen naar het jaarverslag:

- Alphonse Hanlo, voorzitter
Vanaf 1 juli 2017 lid van de Raad van Commissarissen, op voordracht van de CHR 
Vanaf 1 januari 2021 voorzitter van de Raad van Commissarissen (einde 2e termijn 30 juni  2025)

- Tineke van Lenthe, vice-voorzitter
Vanaf 1 oktober 2018 lid van de Raad van Commissarissen (einde 2e termijn 1 oktober 2026)

- Arjan Groen 
Vanaf 1 oktober 2018 lid van de Raad van Commissarissen (einde 2e termijn 1 oktober 2026)

- Mariska Reudink
Vanaf 1 juli 2021 lid van de Raad van Commissarissen, op voordracht van de CHR (einde 1e termijn 30 juni 2025)

- Janita Gorte
Vanaf 1 juli 2021 lid van de Raad van Commissarissen (einde 1e termijn 30 juni 2025)